Ppt Kt.Ppt
View more presentations from asak.

Tajuk Mini Kajian Tindakan :
Teknik Penyoalan Guru Kemahiran Hidup Dengan Menggunakan Power Point.

Matlamat Kajian :
Meningkatkan Pemahaman Pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.

Objektif Kajian :

1. Menilai tahap pemahaman pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup melalui peratusan markah mengikut ujian yang diberikan oleh guru.

2. Meneroka perubahan minat pelajar terhadap teknik penyoalan mata pelajaran Kemahiran Hidup menggunakan kaedah power point.

Persoalan Kajian :
1. Adakah teknik atau kaedah penyoalan akan mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran?
2. Bagaimanakah kaedah dan teknik penyoalan yang berkesan boleh meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran?

Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi and komunikasi telah menyumbang secara langsung kepada proses pembelajaran and pengajaran. Pemanfaatan teknologi boleh ditafsir melalui kaca mata teori kognitif pembelajaran menggunakan multimedia (Mayer, 2001)dan teori pembelajaran fleksibil (Spiro et al., 1992).

Penmanfaatan teknologi untuk tujuan pendidikan telah menjadi menyumbang kepada kemunculan beberapa istilah yang mengambarkan sejauh mana teknologi tersebut telahdigunakan. Sebagai contoh istilah-istilah seperti Instuksi Berbantukan komputer (CAI), Pembelajaran Berbantukan Komputer (CAL), Latihan Berbantukan Komputer (CBT), dan Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (CALL). Istilah CALL telah dirumuskhusus untuk merangkumi bidang pemanfaatan teknologi bagi tujuan-tujuan pendidikanbahasa atau lebih khusus pembelajaran dan pengajaran.

Kerangka Teori Pengajaran Berbantukan Komputer

Terdapat beberapa teori yang boleh diguna pakai untuk tujuan menjadikan pengajaran berbantukan komputer lebih emprikal dan disandarkan kepada bukti-bukti yang diasaskanoleh pengalaman dan kajian-kajian yang mendalam dalam bidang tersebut. Dua teori diutarakan untuk menjelaskan proses pengajaran iaitu; teori pembelajaran multimedia (Mayer, 2001), dan teori pembelajaran fleksible (Spiro et al., 1992).

Berdasarkan kepada teori tersebut maka terbinalah teori pembelajaran multimedia yang mempunyai asas-asas seperti berikut:

• Prinsip multimedia, iaitu pembelajaran akan lebih efektif jika perkataan dan gambar dipersembahkan seiringan berbanding dengan persembahan dengan hanyamenggunakan perkataan sahaja.
• Prinsip imbangan spatial, iaitu pembelajaran akan lebih efektif jika perkataan dan gambar dipersembahkan berdekatan antara satu sama lain berbanding denganpersembahan yang menjarakkan jauh antara kedua-dua elemen tersebut
• Prinsip imbangan masa, iaitu pembelajaran akan lebih efektif jika perkataan dangambar dipersembahkan serentak berbanding dengan persembahan yang mendahulukan salah satu antara keduanya secara berasingan
• Prinsip perkaitan, iaitu pembelajaran akan lebih efektif jika unsur-unsur sepertiperkataan, gambar, dan suara yang tiada kaitan dengan tajuk persembahan dikeluarkan berbanding dengan kemasukan unsur-unsur tersebut dalampersembahan.
• Prinsip modaliti, iaitu pembelajan akan lebih efektif melalui persembahan animasi dan cerita suara berbanding dengan persembahan animasi dan cerita dalam bentukteks tertera
• Prinsip ulangan, iaitu pembelajan akan lebih efektif melalui persembahan animasidan cerita suara berbanding dengan persembahan animasi, cerita suara dan ceritadalam bentuk teks tertera
• Prinsip perbezaan individu, iaitu pembelajaran melalui multimedia adalah lebihefektif atas pelajar yang berkebolehan spatial tinggi berbandingan pelajar yang berkebolehan spatial rendah, juga lebih efektif atas pelajar yang berpengetahuan rendah berbanding pelajar yang berpengetahuan tinggi.

Artikel 1: Using Action Research to Develop Preservice Teachers’ Confidence, Knowledge and Beliefs about Technology.

Masalah Kajian
Mengkaji sama ada penglibatan guru pelatih sains dalam menilai projek pembelajaran kolaboratif multimedia telah mempengaruhi kepercayaan mereka tentang integrasi teknologi, meningkatkan pengetahuan mereka tentang pedagogi teknologi dan/atau meningkatkan keyakinan mereka dalam menggunakan teknologi.

Artikel 2 : An Experimental Approach to Integrating Mathematics and Literacy Methods Courses in Teacher in Teacher Eduction

Masalah Kajian

1) Untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan guru pelatih.
2) Untuk meningkatkan komitmen pelajar sebagai persediaan awal melalui pengalaman mengajar dan memastikan pelajar dapat mengaplikasikan pengalaman mereka ke dalam dunia sebenar.
3) Untuk mengurangkan tekanan pelajar kerana perlu mengambil dua kursus yang berbeza.

Bagaimana melapor penyataan masalah
Pengkaji mendapati pelajar tidak didedahkan dengan kaedah penemuan (inquiry) dalam proses pembelajaran mereka.


Artikel 3 : Direct Instruction with Playful Skill Extension: Action Research in Emergent Lyteracy Development.

Masalah Kajian
Pelajar lemah dalam sebutan huruf dan penulisan

Bagaimana melapor penyataan masalah

Pengkaji mendapati terdapat sesetengah pelajar di tadika mempunyai kemahiran yang berbeza dari segi kemahiran membaca dan menulis.
Pengkaji membuat pemerhatian melalui 2 kaedah iaitu Reading Centre dan Writing Centre.

BUKU : Doing Teacher Research : From Inquiry to Understand
PENULIS : Donald FreemanBerdasarkan model kajian tindakan tersebut, di dalam proses mengenalpasti masalah terdiri dari 2 elemen iaitu pengkajian dan persoalan/teka-teki.

(1) Pengkajian (inquiry)

Mengkaji kenapa sesuatu itu berlaku @ tidak berlaku dengan lebih mendalam berkenaan dengan pelajar, guru, P&P dan sebagainya. Pengkaji akan mengkaji sebab musabab sesuatu perkara yang ingin dikaji.

(2) Persoalan / Teka-teki

Merupakan satu cara untuk mewujudkan satu pertanyaan tentang kajian dan berkaitan dengan elemen (1). Soalan boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian atau bentuk kajian kerana pengkaji yang mereka soalan tersebut. Manakala teka-teki pula (puzzle), ia adalah sesuatu isu yang tidak ada kepastian atau sesuatu isu yang masih belum ada penyelesaiannya lagi.

Teknik Penyoalan Guru Kemahiran Hidup Dengan Menggunakan Power Point.

Matlamat Kajian :

Meningkatkan Pemahaman Pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.

Objektif Kajian :

1. Menilai tahap pemahaman pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup melalui peratusan markah mengikut ujian yang diberikan oleh guru.
2. Meneroka perubahan minat pelajar terhadap teknik penyoalan mata pelajaran Kemahiran Hidup menggunakan kaedah power point.

Persoalan Kajian :

1. Adakah teknik atau kaedah penyoalan akan mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran?
2. Bagaimanakah kaedah dan teknik penyoalan yang berkesan boleh meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran?

Cadangan Untuk Mengatasi Kelemahan Pengajaran
Teknik Penyoalan Guru Kemahiran Hidup Dengan Menggunakan Power Point.

Cadangan Individu
  1. Pihak sekolah perlu menghantar atau menganjurkan kursus-kursus asas computer untuk guru-guru sekolah.
  2. Guru perlu menyediakan BBM yang lain untuk membatu dalam proses P&P.
Cadangan Kumpulan
  1. Pihak sekolah dan pihak yang berkenaan perlu memastikan yang setiap sekolah perlulah menyediakan prasarana yang lengkap seperti bilik computer untuk kegunaan guru.
  2. Guru perlu kreatif dalam menghasilkan power point yang menarik dan boleh menarik minat pelajar.
Cadangan dari Kumpulan Lain
  1. Pelajar perlu menjawab soalan secara bertulis diatas kertas.
  2. Guru perlu mempunyai kemahiran computer dan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai computer.